Kybernetisk psykologi

Kybernetisk psykologi og integreret psykoterapi

Integreret psykoterapi eller kybernetisk psykoterapi er en oplevelsesorienteret og ressourcestøttende terapiform, der hviler på det menneskesyn, at et menneske grundlæggende kan forstås som et ressourcefyldt og socialt væsen i stadig udvikling.

 

Kybernetisk psykoterapi tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og arbejder med et sigte på at støtte de selvregulerende og selvhelende kræfter i personligheden.

Den kybernetiske psykoterapi kan arbejde på mange forskellige niveauer.

Det er en kreativ terapiform, hvor forskellige metoder anvendes fx samtale, drømmearbejde, kropssansning, kropsarbejde, visualisering, tegneterapi, kognitiv terapi mm.

Terapiformen er egnet til dybtgående udviklingsforløb, der strækker sig over længere tid, eller mere afgrænsede forløb som omhandler specifikke problemstillinger.

Det psykoterapeutiske arbejde er karakteriseret ved dyb respekt for det enkelte menneskes integritet.

Der tages udgangspunkt i dine ressourcer – frem for i fejl og mangler.

Den kybernetiske psykologi og metode er udviklet af Ole Vedfelt som har skrevet en lang række anbefalelsesværdige bøger.

Du kan evt. læse videre her på siden, men det er ikke nogen forudsætning for at gå i psykoterapi, at have nogen teoretisk baggrund. Slet ikke. 

Kybernetisk psykologi er læren om de selvregulerende og selvhelbredende kræfter i personligheden og om helings- og udviklingsmuligheder, der ligger i forholdet mellem mennesker.


Den beskriver personligheden som en hensigtsmæssig, hyperkomplekst netværk af muligheder, der kan udvikles til individets og menneskehedens bedste.

I den kybernetiske psykologi opfattes personligheden som et lagdelt informationssystem med mange niveauer. Konflikter løses bedst på højere og mere komplekse niveauer end det niveau, hvorpå problemet udspiller sig. De overordnede psykiske niveauer er ofte skjult under den normale bevidstheds overflade og den kybernetiske psykologi anviser veje til at kontakte dem og udnytte deres skjulte potentialer.

Udvikling og helbredelse tager i den kybernetiske psykologi udgangspunkt i stimulering af ressourcer, snarere end i at reparere fejl og mangler. Den kybernetiske psykologi er en enhedsteori, som går på tværs af kulturens traditionelle splittelser mellem følelse og intelligens, krop og sjæl, adfærd og oplevelse, individ og omverden, instinkt og ånd, natur og kultur.

Den kybernetiske psykologi kombinerer viden fra de vigtigste psykoterapeutiske skoler, samt fra østlig filosofi. Den er videnskabeligt baseret og udspringer af praktisk erfaring med mange former for psykoterapi og meditation, som er integreret i én samlet metode. Det særlige ved metoden er, at den lægger hovedvægten på at støtte den enkeltes selvorganisering og at den mener, at visdom og personlig udvikling opnås gennem læring i praksis og ikke ensidigt gennem intellektuel viden.

Den kybernetiske psykologi er snævert tilknyttet en kybernetisk psykoterapi, der har udviklet særlige redskaber til at støtte den naturlige selvorganisering. Den kybernetiske psykologi er en praktisk, anvendelig teori, der giver adgang til ubrugte ressourcer både i den enkelte og i samspillet mellem mennesker. Den er derfor relevant for hverdagslivet såvel som for psykologi og psykoterapi, for praktisk lægegerning, fysioterapi, pædagogik og rådgivning.

Den kybernetiske psykologi har afprøvede og udførligt beskrevne teori og metoder vedrørende blandt andet følgende temaer:

Bevidstheden eksisterer i forskellige tilstande; som rationel vågenaktivitet, som fantaseren, fordybelse, kreativ åbenhed, drømme, meditation, følelsesmæssig kontakt, intuitiv helhedsforståelse, kropsopmærksomhed osv. Disse tilstande, er hver på deres måde vigtige for personlighedens selvregulering og fungerer på forskellige niveauer. Vi kan lære at anvende dem alle konstruktivt. Den kybernetiske psykologi beskriver tilstande, som er klarere og med større selvregulerende kapacitet end den normale rationelle bevidsthed.

Det ubevidste er et intelligent system, der er bevidstheden overlegent, og som kan bearbejde langt større informationsmængde end denne. Den ubevidste intelligens er problemløsende, den reagerer konstruktivt på ydre påvirkninger og er aktiv i den psykiske langtidsplanlægning. Den har en uudtømmelig hukommelse og en aldrig hvilende kreativ kombinationsevne. Den ubevidste intelligens fungerer både i indre tilstande og i kontakt med vores omverden, gennem ubevidst sansning og kommunikation.

Bevidsthedsudvikling og personlighedsudvikling og måder at fremme disse på ved selviagttagelse og relationsarbejde.

Personlighedsforstyrrelser og fysiske symptomer som kommunikations – og mestringsforsøg, der rummer helbredende potentialer.

Drømme er et eksempel på indre selvorganiserende (og selvregulerende) tilstande. Her er psyken befriet for hverdagens mange praktiske gøremål og får et overskud af informationskapacitet. Overskuddet af information bruges til at bearbejde livets mange indtryk og bringe dem i balance med personlighedens mere overordnede interesser.

Kreativitet som et naturligt aspekt af ethvert menneskes liv.

Traumer og deres helbredelse forstås og bearbejdes med udgangspunkt i personens ressourcer og involverer et bredt spektrum af terapeutiske teknikker.

Oplevelsens enhed og personlighedens helhed. En teori og psykens ”supramodale rum” og vores evner til oplevelsesmæssig helhed bag den normale bevidstheds skel mellem følelse, intellekt, krop indre billeder og forskellige former for ydre sansning.

Hukommelse. Hukommelsen er afhængig af mange faktorer, den er ”kontekstafhængig” og synes næsten ubegrænset, hvis den får de rette input. Erindring af glemte livsbegivenheder kan stimuleres gennem både intellektuel, følelsesmæssig kropslig og billedlig bevidsthed. Dette giver et vigtigt perspektiv på terapeutisk arbejde med traumatiske erindringer.

Den integrale vision

Begrebet ’evolution’ er centralt i integralfilosofien. Ikke alene har vi som biologiske væsner udviklet os og gennemgået tidligere, mindre komplekse stadier i vores udvikling, men det samme kan også siges om vores bevidsthed og den kultur vi er en del af.

Indenfor sociologien, er der lavet et stort researcharbejde, som gennem karakteristikker af større befolkningsgrupper viser, at det er meget meningsfuldt at rubricere forskellige kulturer i stadier med specifikke kendetegn, hvor stadierne repræsenterer “stationer” på vejen. (Vi har idag en global bevidsthed, som er uden fortilfælde i menneskehedens historie og ikke blot indenfor sociologien, har de menneskelige landvindinger af viden, givet os umådelige nye indsigter. Integralfilosofien, tilbyder nye former for overblik).

Hvad der kendetegner evolution er, at ethvert stadie afhænger af det foregående. Atomer går forud for molekyler, som ligger til grund for celler, der igen er byggestenene, i mere komplekse organismer. (Tidligere stadier er inkluderet i senere).

Vi kender det også fra udviklingspsykologien, hvor de tidligere stadier er nødvendige at udvikle, før de senere, mere komplekse, kan aktualiseres fuldt ud.

’Kultur’ – der kan karakteriseres som, hvordan vi agerer sammen eller behandler hinanden, har ligeledes gennem tiden, gennemgået en evolution, hvor det giver mening at tale om, at evnen til mere kompleks tænkning og opnåelsen af dybere erkendelser, hører til de senere (og fremtidige) stadier i den menneskelige udvikling.

Integralfilosofien udfordrer os med sine beskrivelser af højere – og mere udviklede stadier, med en dybere erkendelse af, hvad det vil sige at være menneske, i netop denne tid i menneskehedens – og vores planets historie og ikke mindst i forhold til, et af de mest centrale spørgsmål af alle: Hvem er jeg?

Ken Wilber

Ken Wilber

Ken Wilber er en amerikansk ’Integral-Filosof’ som har skrevet omkring 35 bøger som er oversat til ligeså mange andre sprog (flere til dansk) og han er, ikke for ingenting, blevet kaldt filosofiens Einstein.

Ken Wilber har skabt en overvældende syntese, af stort set alt, hvad der er udviklet af videnskabelige beskrivelsessystemer og filosofisk/spirituelle/psykologiske forståelsesretninger og han er en usædvanlig selvstændig tænker og betegnes af mange, som Intrgralfilosofiens fader.

Han skriver fængslende og forståeligt på et højt plan, om alt mellem himmel og jord.
integrallife.com – er en fantastisk portal der indeholder en enorm emnekreds, hvor enhver kan finde interessante tilgange til det integrale.

Selv følger jeg især Jeff Salezman som i The Daily-Evolver jævnligt kommenterer de aktuelle verdenspolitiske begivenheder og interviewer folk der ved noget om tingene. For eksempel er  Dr. Keith Witt ofte gæst, når det handler om integralpsykologi.

Bogen“A Brief History of Everything“ – kan anbefales. Den er udgivet på Shambhala Publications 1996, revideret 2000. På dansk: “Gud, Livet, Universet og alt muligt andet“, Borgens Forlag 1998. Bogens titel antyder bredden af emnekredsen, og den fører os i dialogform gennem Ken Wilbers svimlende syntese af nærmest alt! Vi får bl.a. forklaret begreberne holon, holarki, bevidsthedens evolution, videnskabens styrker og begrænsninger mmm. Bogen er kniv skarp. Den skaber både klarhed og åbner for nytænkning.

Hans seneste bog The Religion of Tomorrow – A Vision for the Future of the Great Traditions (2016) er på over 800 sider. Den er ikke blot et konglomerat, af flere af hans bøger, men et selvstændigt hovedværk.

En lang række bøger om Integral-filosofi findes også på dansk.
Christian Uhrskov  14/2 – 2019

“Be comprehensive in every gesture, and thus engage your True (and Unique) Self. Use inclusive awareness, even in the smallest things. Experience the wholeness of the world and your relation to it and as it—that is, find your True (and Unique) Self, the union of infinite and finite, Emptiness and Form, this moment and your Awareness of it—let them all be one, and rest in that ongoing Oneness. Find the experience of oneness in each and every many-ness that you experience, and thus let your life be Full. See the transparent Emptiness of each and every thing, and thus let your life be Free. Walk your integral talk. Find and openly feel Love, the oneness of All. Integrate body, mind, heart, and spirit—feelings, thoughts, and luminous Presence—and thus be whole yourself. Work for the world, the entire world, as experienced by your Unique Self, and thus see Self and world as one. Develop your Unique Self by living your core values (e.g., transparency, freedom, fullness, inclusiveness, in the many the one and in the one the many, love, being, passion, consciousness, playfulness, care, compassion, joy, relationship, justice, mercy, transcendence, immanence, excellence, evolution, embrace, greatest depth for greatest span) and noble (integral) vision. Live Joy! Integrate the Good, the True, and the Beautiful, even in the smallest gestures. Help others until it hurts. Leave the world a little more whole than you found it, and thus join evolution in its Divine destiny, awakening your Unique Self as well.”
– Ken Wilber

Otte mænd Otte uger

Jørgen Juul Jensen - ”Otte mænd Otte uger”
www.jjjcoaching.dk

Læs min anmeldelse her

Det ubevidstes potentiale

Torben Hansen (Red.)
Tretten artikler skrevet af personer uddannet i kybernetisk psykologi.
(Kan anbefales!)

Køb bogen her

Læs anmeldelse

Manden og hans indre kvinder

Køb bogen her og se en oversigt over samtlige udgivelser.

Christian Uhrskov, Psykoterapeut MPF
Telefon 28 10 76 87
CVR 33301243

Leveret af